Nesselwang ApS, ViborgNesselwang ApS, ViborgNesselwang ApS, Viborg
revisorer, erhverv, Viborg, JyllandNesselwang ApS, Viborg
Tilbage til forside

Kontakt os

Vi har som målsætning, - på alle måder - at overstige vores kunders forventninger!

Vi yder mere end blot "almindelig" god service. Generelt anvender vi - som en naturlig del af vore ydelser - en forretningsmæssig angrebsvinkel, der sikrer, at kundens behov tilgodeses optimalt.

Det gælder alle de forhold, som vore kunder anser for væsentlige, og som kan tilføre virksomheden yderligere værdi fra vores grundydelser.

Som en naturlig del af vort arbejde foretager vi endvidere "benchmarking" af virksomhederne på ud- valgte områder som f.eks. økonomisk udvikling, teknologi, rentabilitet og organisation.

Som offentlig godkendte revisorer yder vi lovpligtig revision for såvel aktie som anpartsselskaber.

Som offentlig godkendte specialiserede rådgivere, assisterer vi de personer der påtænker at opstarte selvstændig virksomhed. Vor assistance omfatter typisk følgende elementer:

  • Op til 2 timers gratis rådgivning omkring de overvejelser der skal gennemføres inden opstart af egen selvstændig virksomhed.

  • Gennemgang af forretningsplan og økonomisk bæredygtighed.

  • Udarbejdelse af realistiske budgetter der kan danne grundlag for den endelige beslutning omkring etablering af selvstændig virksomhed.

  • Rådgivning omkring den fremtidige organisationsform (personligt ejet firma eller selskab)

  • Deltagelse i møder med pengeinstitut og offentlige myndigheder.

Rådgivning om de fremtidige forretningsgange således at disse opfylder lovgivningens bestemmelser uden at være belastende for den nystartede indehaver.

Bogføring

Som led i vor løbende assistance for vore kunder kan vi tilbyde følgende løsningsmodeller:

  • Kunden bogfører selv i virksomheden, og vi kan - efter ønske - kontrollere bogføringen løbende (typisk hvert kvartal i forbindelse med momsafregningen). Kundens bogføring danner grundlag for den årlige regnskabsudarbejdelse.

  • Vi stiller en medarbejder til rådighed og bogfører og udfører anden administrativ assistance i virksomheden (typisk en dag om ugen).

  • Kunden udarbejder det grundlæggende bogføringsmateriale (kassekladder) m.v., og vi over- tager ansvaret for bogføring og momsberegning.

  • Kombination af løsningsforslagene efter kundens ønske.

Ved valg af løsningsmodel tages der udgangspunkt i kundens interesse og tid til varetagelse af de administrative opgaver.

regnskab

Vi udarbejder regnskaber for alle typer af virksomheder - personlig ejede virksomheder, anpartssel- skaber, aktieselskaber m.v. Regnskaberne udarbejdes efter bestemmelserne i Årsregnskabsloven - hvilket vil sige rene driftsøkonomiske regnskaber.

Vi har gennem årene udviklet alle vore regnskabsmodeller således at der tilstræbes et højt individuelt informationsniveau ved regnskabsudarbejdelsen. Regnskabsmodellerne udvikles løbende således at de altid tager udgangspunkt i den nyeste lovgivning omkring regnskabsområdet.

Det er vor klare målsætning, at kunden ved regnskabsudarbejdelsen får et klart indtryk af sin virksom- heds reelle økonomiske stilling og at regnskabet ikke bare er noget der skal afleveres til myndigheder- ne og pengeinstituttet.

Budgetter

Budgetter udarbejdes individuelt for den enkelte virksomhed. Det er vor mening, at hvis et budget skal bruges som styringsredskab for vore kunder, er der altid specielle forhold der skal tages hensyn til ved budgetudarbejdelsen.

Vore budgetter udarbejdes på operationel basis (typisk et år), og stratetiske dækkende en længere pe- riode.


Vores primære opgave er at sikre alle vores kunder - fra de største til de mindste - den bedste skatte- rådgivning. Ved større skattemæssige dispositioner har vi direkte adgang til den nødvendige skatte- mæssige ekspertise der sikrer optimale løsninger.

Gennem vor omfattende erfaring og kendskab til virksomhederne - herunder de problemer der kan indtræffe - yder vi løbende assistance omkring omstrukturering, indtjeningsanalyser, finansiering og kreditordninger.

Grundet kompleksiteten i det samfund der omgiver os har vi oparbejdet et netværk af specialister som vi altid kan trække på. Netop set ud fra det synspunkt, at - alle kan ikke vide alting -. De specialister som vi oftest benytter er advokater, skatteeksperter, IT specialister m.v..

revision, Viborg, Jylland, Nesselwang ApS
revisorer, Viborg, Jylland, Nesselwang ApS revisorer, Viborg, Jylland, Nesselwang ApS revisorer, Viborg, Jylland, Nesselwang ApS revisorer, Viborg, Jylland, Nesselwang ApS
Design by WebDesignPro.dk